Šiose Taisyklėse pateikiama ir apibrėžiama esminė informacija apie Parduotuvės vykdomą asmens duomenų tvarkymą, tokių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises. Taisyklėse vartojami tokie su asmens duomenimis susiję terminai:

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

Fizinis asmuo – tai asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal kokį nors identifikatorių (vardą, pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių) arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ir / ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas, keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų gavėjas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis, ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.

Trečioji šalis – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų subjekto sutikimas – tai bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Specialiųjų kategorijų duomenys – tai asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys, atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir / ar lytinę orientaciją.

Naudodamasis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis ir / ar registruodamasis Parduotuvėje bei pateikdamas Pardavėjui savo asmens duomenis, Lankytojas (Pirkėjas) sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų Lankytojo (Pirkėjo) pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos tikslu tik remdamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

• Vadovaujantis Lankytojo (Pirkėjo) sutikimu;

• Siekiant sudaryti ir / ar vykdyti Sutartį su Lankytoju (Pirkėju).

Pabrėžtina, kad Pardavėjas tvarko tokius Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenis:

• Asmens duomenis, kuriuos Lankytojas (Pirkėjas) pateikia registruodamasis Pardavėjo Parduotuvėje (pavyzdžiui, vardas, pavardė, el. pašto adresas) ir taip suteikia sutikimą tokius asmens duomenis tvarkyti; 

• Asmens duomenis, gaunamus sudarant Sutartį (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas arba kt. pristatymo vietos adresas);

• Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Lankytojo (Pirkėjo) sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Lankytojo (Pirkėjo) prašoma sutikimo;

• Kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir / ar vykdyti Sutartį su Lankytoju (Pirkėju).

Lankytojo (Pirkėjo) pareiga yra pateikti tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi kokybiškai Pardavėjo paslaugai suteikti. Pardavėjas užtikrina, jog jokie Lankytojo (Pirkėjo) pateikti asmeniniai duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai asmeninius Lankytojo (Pirkėjo) duomenis reikia pateikti Pardavėjo partneriams siekiant užtikrinti kokybišką Pardavėjo teikiamą paslaugą, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms. Visais kitais atvejais asmeniniai Lankytojo (Pirkėjo) duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Lankytojas (Pirkėjas) įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir / ar papildyti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo (Pirkėjo) pateikti asmens duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Lankytojui (Pirkėjui) ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas (Pirkėjas) nurodė neteisingus ir / ar neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė pateiktų asmens duomenų jiems pasikeitus. Jei Lankytojas (Pirkėjas) netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Lankytojas (Pirkėjas) įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

Siekiant pagerinti Lankytojo (Pirkėjo) patirtį naudojantis Pardavėjo Parduotuve yra naudojami slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Lankytojo (Pirkėjo) kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia Pardavėjui užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Lankytojo (Pirkėjo) galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie Pardavėjo Parduotuvės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Lankytojų (Pirkėjų) aptarnavimą, tiek Pardavėjo teikiamas paslaugas. Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims ir Lankytojas (Pirkėjas) gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus. Jeigu Lankytojas (Pirkėjas) nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Parduotuvėje spartą, apriboti tam tikrų Pardavėjo Parduotuvės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Parduotuvės.

Pardavėjas siekia nesaugoti pasenusios ir / ar nereikalingos informacijos bei užtikrinti, kad Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga, tačiau siekiant supaprastinti galimų ginčų dėl Lankytojo (Pirkėjo) įsigytų Prekių sprendimą Pardavėjas pasilieka teisę saugoti Lankytojo (Pirkėjo) pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Lankytojo (Pirkėjo) vardą, pavardę, el. pašto adresą, užsakymo pristatymo adresą ir / ar užsakymo atsiėmimo būdą, užsakytų Prekių pavadinimus, kiekius, kainas. Šalys susitaria, jog Pardavėjas, siekdamas užtikrinti savo bei Lankytojo (Pirkėjo) teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui (Pirkėjui) panaikinti visą ar dalį Lankytojo (Pirkėjo) duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas (Pirkėjas) bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui (Pirkėjui) naudotis visomis arba dalimi paslaugų ir / ar pasiekti Parduotuvę.

Pardavėjo veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Pardavėjas, tvarkydamas duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, angl. general data protection regulation, GDPR) nuostatų ir yra įgyvendinęs atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Lankytojas (Pirkėjas) turi tokias teises, susijusias su jo asmens duomenimis:

• Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu suteikti informaciją apie Pardavėjo tvarkomus Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);

• Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu ištaisyti ar sunaikinti Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenis, kai pats Lankytojas (Pirkėjas) nustato, jog duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);

• Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu sustabdyti Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenų tvarkymą, jeigu pats Lankytojas (Pirkėjas) nustato, jog asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);

• Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenys („teisė nesutikti“);

• Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu apriboti Lankytojo (Pirkėjo) asmens duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);

• Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu ištrinti Lankytojo (Pirkėjo) duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi („teisė būti pamirštam“);

• Kreiptis tiesiogiai į Pardavėją su rašytiniu prašymu suteikti informaciją apie Pardavėjo tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Įgyvendinant šias teises Lankytojas (Pirkėjas) gali raštiškai kreiptis į Pardavėją bet kuriuo iš žemiau nurodytų būdų:

Raštu: UAB "AZ Time", Ateities pl. 28, LT-52181 Kaunas, Lietuva

El. paštu: info@laikrodziai24.lt

Tik nepavykus išspręsti klausimo su Pardavėju ir / ar tuo atveju, jei Lankytojui (Pirkėjui) kyla įtarimas, jog galimai nesilaikoma šių Taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, Lankytojas (Pirkėjas) turi teisę kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prekės pridėta į mėgstamų sąrašą
Prekė pridėta palyginimui

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai padeda užtikrinti tinkamą tinklapio veikimą bei jo tobulinimą, todėl būtinieji slapukai (techniniai, funkciniai bei analitiniai) yra įdiegiami automatiškai. Siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums tinklapyje taip pat naudojami tiksliniai slapukai. Paspaudę „sutinku“ Jūs sutinkate su tikslinių slapukų įdiegimu ir naudojimu. Savo sutikimą galėsite atšaukti bet kuriuo metu, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos - privatumo politikoje.